ให้นักเรียนฝึกท่องจำโน้ตลายที่ต้องการฝึกเล่นดนตรีให้ได้

เปรียบเทียบโน้ตดนตรีอื่นๆ

ลายโปงลาง

จังหวะช้า

—- —มฺ -ซฺ-ลฺ -ซฺ-ลฺ —- —ร -ดฺ-ลฺ -ซฺ-ลฺ
—- —ดฺ -ร-ม -ร-ม —- —ล- -ซ-ม -ร-ม
—- —ม -ซ-ล -ซ-ล —- —รํ -ดํ-ล -ซ-ล
—ซ -ม-ล -ซ-ม —- —ดฺ -ร-ซ -ร-ม
—ซ -ม-ล -ซ-ม —- —ดฺ -ร-ซ -ร-ม
—- -ม-ร -ดฺ-ลฺ -ซฺ-ลฺ -ดฺ-รฺ -ม-ร -ดฺ-ลฺ -ซฺ-ลฺ

ลายเต้ยโขง

จังหวะเร็ว

—- -ม-ล -ล-ซ -ม-ล —ซ -ดํ-ล -ล-ซ -ม-ล
—- -ม-ล -ล-ซ -ม-ล —ซ -ดํ-ล -ล-ซ -ม-ล
—- -ซ-ม -ม-ร -ดฺ-ม —ร -ซ-ม -ม-ร -ด-ลฺ
—ด -ร-ม -ร-ด -ซฺ-ลฺ —ด -ร-ม -ร-ด -ซฺ-ลฺ


ลายเต้ยพม่า

จังหวะเร็ว

—- -ล-ทํ -ล-ทํ -ล-ซ -ล-ซ -ทํ-ล -ซ-ดฺ -ร-ม
—- -ล-ทํ -ล-ทํ -ล-ซ -ล-ซ -ทํ-ล -ซ-ดฺ -ร-ม
—- –มม -ล-ซ -ม-ร -ด-ร -ลฺ-ด -ร-ม -ร-ด
—- -ลฺ-ด —- -ร-ม -ซ-ล -ซ-ม -ซ-ร -ร-ร
—- -ล-รฺ —- -ลฺ-ทฺ -ลฺ-ซฺ -ลฺ-ทฺ -ร-ด -ทฺ-ลฺ
—- -ล-รฺ —- -ลฺ-ทฺ -ลฺ-ซฺ -ลฺ-ทฺ -ร-ด -ทฺ-ลฺ
-ทฺลฺซฺ -ลฺ-ทฺ -ร-ด -ทฺ-ลฺ
Advertisements