เครื่องดนตรีในโลกเรานี้มีมากมายหลากหลายชนิด สุดแล้วแต่ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชนชาติใดจะสรรค์สร้างขึ้นมาให้ลูกหลานของตนเองได้ใช้หรือรู้จักนำมาสืบสานต่อกันไป  ชาวอีสานบ้านเฮาก็เป็นชนอีกกลุ่มหนึ่งที่บรรพบุรุษของเราได้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่างๆขึ้นมาเพื่อลูกหลานของเราจะใช้และรู้จักรักและหวงแหนในภูมิปัญญาของท้องถิ่นของตนเอง…

ครับเครื่องดนตรีอีสานของบ้านเราก็มีมากมายหลายประเภทเช่นเดียวกันกับเครื่องดนตรีของชนชาติอื่นๆ

แยกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้นะครับ>>

<<ประเภทเครื่องดีด >> พิณ  หึน ไหซอง  พิณเบส

<<ประเภทเครื่องสี>>ซอกะลา ซอไม้ไผ่ ซอปี๊บ

<<ประเภทเครื่องตี>> โปงลาง

<<ประเภทเครื่องเป่า>> แคน  โหวด  สะไน   ปี่ผู้ไท

<<ประเภทเครื่องกำกับจังหวะ>> กลองหาง(กลองแอว ) กล้องตึ้ง (กลองรำมะนา ) กลองเส็ง  หมากกั๊บแก้บ เกราะลอ (ขอลอ ) ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก  โหม่ง(ผางฮาด )

ครับนี่คือผลงานภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพบุรุษของชาวอีสานบ้านเฮา จงช่วยกันอนุรักษ์สืบสานมรดกอันล้ำค่าของเราเอาไว้ต่อไป

Advertisements